รายการสินค้า

สถิติ

Visitors
20391
Articles
325
Web Links
5
Articles View Hits
3498124

จำนวนผู้เยี่ยมชม

counter

 

like

Capture5689    

Gblv

สร้างบ้านทั้งหลังได้ด้วยผลิตภัณฑ์ ตราช้าง วัสดุก่อสร้าง คุณภาพ ได้มาตรฐาน ราคาถูก อาทิ ปูนซีเมนต์ถุงตราช้าง ปูนสำเร็จรูปตราเสือ มอร์ตาร์ สมาร์ทวูด สมาร์ทบอร์ด ยิปซัม กระเบื้องหลังคา ซีแพคโมเนีย ไอยร่า เอ็กซเซลล่า ลอนคู่ พรีม่า เพรสทีจ นิวสไตล์ เคิฟลอน ครอบ อุปกรณ์หลังคา ฉนวนกันความร้อน บล็อกปูพื้น ปูถนน บล็อกตัวหนอน แผ่นโปร่งแสง พร้อมจัดส่งจากโรงงานผลิต และโกดังกทม.

ลดร้อนให้บ้าน ด้วยวัสดุ "ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง"

01-ลดรอนใหบาน-ดวยวสดประหยดพลงงานประสทธภาพสง

 

 

เลือกใช้วัสดุก่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ "ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง" ตัวช่วยสำหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อวัสดุที่ช่วยลดบ้านร้อนและช่วยประหยัดพลังงาน

หากเราจะเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับบ้านที่เราอยู่อาศัย นอกเหนือจากความพึงพอใจในเรื่องของคุณภาพ ประโยชน์ใช้สอย และความสวยงามแล้ว หากวัสดุนั้นๆ สามารถช่วยประหยัดพลังงาน และช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับเงินในกระเป๋าเราได้ ก็คงจะดีไม่น้อย แต่เราจะทราบได้อย่างไรว่าวัสดุตัวไหนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว "ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง" จะมาเป็นตัวช่วยสำหรับเจ้าของบ้านในการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างที่ช่วยประหยัดพลังงาน

 

ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง คือ ฉลากที่แสดงค่าประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ โดยค่าประสิทธิภาพที่ปรากฏบนตัวฉลากจะเป็นค่าประสิทธิภาพที่ได้จากการทดสอบจริงตามมาตรฐานที่กำหนด โดยรูปแบบฉลากของแต่ละผลิตภัณฑ์มีลักษณะเหมือนกัน แต่จะต่างกันตรงข้อความด้านล่าง ซึ่งจะระบุชนิดและค่าประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งผู้ผลิตต้องกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน เพื่อขอทดสอบผลิตภัณฑ์ ก่อนจะนำฉลากไปใช้ที่ตัวผลิตภัณฑ์หรือหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ต่อไป

 

02-ตวอยางฉลากประหยดพลงงานประสทธภาพสง-ของกระเบองหลงคาคอนกรตเอสซจ-NeuStile-Oriental

ภาพ: ตัวอย่าง "ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง" ของกระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น NeuStile Oriental สี White ที่สามารถสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ได้ถึงร้อยละ 84.20 


จากการดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ของเอสซีจี ที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม อีกทั้งจากวิกฤติด้านพลังงานที่กำลังเป็นปัญหาทั่วโลก รวมถึงแนวโน้มการใช้พลังงานในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้เอสซีจีเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาหลังคาที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเครื่องจักร อุปกรณ์ ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือ “ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง” โดยล่าสุด “หลังคาเอสซีจีได้รับรองฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นจำนวนมากที่สุด รวมทั้งสิ้น 16 รุ่น ครอบคลุมทั้ง 3 วัสดุที่นิยมใช้ผลิตหลังคาในประเทศไทย ได้แก่ หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่นลอนคู่ สีขาวมะลิและสีส้มประกายมุก, รุ่นพรีม่า สีส้มทอประกาย, รุ่นไอยร่า คลาสสิค 13 นิ้ว สี Coral Grey และสี Coral Grey (เงา) หลังคาคอนกรีต รุ่น Prestige สี Classic Grey, รุ่น Prestige X-Shield สี Ivory Grey, รุ่น CPAC สีประกายทองและสีเงินวิเศษสุข, รุ่น NeuStile Oriental สี White และหลังคาเซรามิก รุ่น Excella Classic สี White Pearl และ สี Yellow Sapphire, รุ่น Excella Modern สี White Matt, รุ่น Excella Classic ไทยเกล็ดปลา สีเหลืองกัลยาและสีขาวพราวนภา, รุ่น Celica สี Pearly Grey ทั้งนี้หลังคาที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาจะต้องมีค่าการสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ (Solar Radiation Reflectance) มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 45 (อ้างอิงมาตรฐานวิธีการทดสอบ ASTM E903) ซึ่งหลังคาเอสซีจีที่ได้รับฉลากจะสามารถสะท้อนความร้อนได้ดีกว่าหลังคาทั่วไป ทำให้ช่วยประหยัดค่าไฟจากเครื่องปรับอากาศได้มากขึ้น

 

03-กระเบองหลงคากลมไฟเบอรซเมนตของเอสซจ-ไดรบฉลากประหยดพลงงานประสทธภา

ภาพ: ตัวอย่างกระเบื้องหลังคาในกลุ่มคอนกรีตของเอสซีจี ที่ได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

 

04-กระเบองหลงคากลมคอนกรตของเอสซจ-ไดรบฉลากประหยดพลงงานประสทธภาพสง
ภาพ: ตัวอย่างกระเบื้องหลังคาในกลุ่มเซรามิกของเอสซีจี ที่ได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง


ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี เป็นอีกหนึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้ฉลากรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ได้แก่ ฉลากเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ และ ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ตั้งแต่ปี 2551 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับการพิจารณาเพื่อผ่านเกณฑ์การรับรองฉลากประสิทธิภาพสูงนั้น ฉนวนกันความร้อนใยแก้วจะต้องมีค่าการป้องกันความร้อน (R-Value) เท่ากับหรือมากกว่า 1.25 M2 .K/W ซึ่งฉนวนกันความร้อนใยแก้ว เอสซีจี ที่ได้รับรองฉลากประกอบไปด้วย กลุ่มสำหรับงานหลังคา ได้แก่ ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น FSO, CRB, Super Cool, UB, UBB และ Ultra Kool, กลุ่มสำหรับงานผนัง ได้แก่ ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น Cool Wall,กลุ่มสำหรับงานฝ้าเพดาน ได้แก่ ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น Stay Cool และกลุ่มสำหรับงานระบบปรับอากาศ ได้แก่ ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น FRK, FRKF

05-กระเบองหลงคากลมเซรามกของเอสซจ-ไดรบฉลากประหยดพลงงานประสทธภาพสง

ภาพ: ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น Stay Cool หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฉนวนกันความร้อน ที่ได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

 

สามารถช่วยลดความร้อนในบ้านพักอาศัยได้ประมาณ 3-5 องศาเซลเซียส และช่วยประหยัดไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศได้ 47-50%
นอกจากกลุ่มกระเบื้องหลังคาและฉนวนกันความร้อนแล้ว ก็ยังมีกลุ่มอิฐมวลเบา Q-CON ที่ได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ทั้งชั้นคุณภาพ G2 และG4 ซึ่งเป็นรายแรกและรายเดียวที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C177-04 และเป็นอิฐมวลเบารายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1505-2541 ครบทุกชั้นคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น G2, G4 และ G6 ซึ่งอิฐมวลเบา Q-CON มีคุณสมบัติเป็นฉนวน สามารถกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายใน และช่วยประหยัดพลังงานภายในอาคารได้อย่างดีเยี่ยม

06-ฉนวนกนความรอนเอสซจ-Stay Cool-ไดรบฉลากประหยดพลงงานประสทธภาพสง

ภาพ: อิฐมวลเบาชั้นคุณภาพ G2 จะมีค่าการกันความร้อนได้ดีกว่า G4 และหากใช้อิฐมวลเบาทีมีความหนาตั้งแต่ 10 ซม. ขึ้นไป จะยิ่งกันความร้อนได้ดีขึ้นอีกถึง 30 %


ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง จึงถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่จะสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคว่า ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ได้รับการติดฉลากจะช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศ และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคได้อีกด้วย ความร้อนให้กับบ้าน ลดการใช้พลังงาน และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าของบ้านได้อีกทางหนึ่งด้วย


ขอบคุณข้อมูลที่มา :: https://www.scgbuildingmaterials.com/th/LivingIdea/NewBuild/Reduce-Heat-with-Energy-Efficient-Materials.aspx

 

We have 19 guests and no members online